Gardsdrift

Noen Fakta om gardsdrifta.

              Ingeborg på bildet under har etterhvert skjønt hvor egget kommer fra.
Oj...hva er dette ? .........

Det er mye som skjer på en gard, vi vil etter hvert fortelle litt om små og store hendelser gjennom året. Ved å komme innom sidene våre av og til kan du få dette med deg.

En vinterdag i den eldste delen av fjøset, alt klart til mjølking.........

Vi driver 360 daa. fulldyrket jord, inkl. leie-jord. Alt areal brukes til forproduksjon, i tillegg har vi noe skog og litt inngjerdet beite. Vi har for tiden 31 melkekyr pluss kalver og ungdyr samt 2 hester og noen sauer, i tillegg har vi høner som gir oss egg til eget bruk. Hele garden drives etter økologiske prinsipper. Dvs. at det å ta vare på og forvalte jord, planter og dyr skal skje på en mest mulig naturlig måte og med respekt for det enkelte individ og deres naturlige behov. Det brukes ikke kunstgjødsel eller sprøytemidler. For at vi skal kunne selge våre produkter som økologisk vare er vi underlagt et strengt internationalt regelverk. Godkjennings- og kontroll-organ i Norge er Debio.

Det som er spesielt med økologisk husdyrhold er først og fremst at alle dyr har en egenverdi, og at forholdene må legges til rette slik at dyra får leve et mest mulig naturlig liv tilpasset deres instinkter. Fôring og stell må være slik at dyra ikke presses til en unatrulig høy produksjon slik at det går ut over dyrevelferden:

For storfe skal :

  • Alt av fôr skal være økologisk dyrket
  • I beitesesongen skal alle dyr ut på beite
  • Dyra skal ut og luftes også utenom beitesesongen, så sant vær og føre tillater dette. I praksisk vil dette si daglig - kua tåler allslags vær - bare det ikke er is og glatt ute. Her på garden er melkekyrne ute å lufter seg en times tid om morgenen og alle ungdyr på ettermiddagen.
  • Ved kalving skal kua slippes løs i egen kalvingsbinge og kalven skal die og være sammen med mora i råmelksperioden, minimum 5 dager. Vi har i det siste latt kalvene gå sammen med mora i 2-3 måneder, det har fungert veldig bra. Mange bønder bruker også egne ammekyr som tar seg av kalvene. Hvis kalvene av en eller annen grunn ikke kan amme naturlig, skal de få suge av smukk slik at sugebehovet blir dekket. Det er ikke tillatt med melkeerstatning, naturlig melk skal brukes.
  • Bruk av peneciline og antibiotika har dobbelt så lang tilbakeholdelsestid for melk og kjøtt som i konvensjonell drift. Dette er kun tillatt og bruke når det er absolutt nødvendig. De fleste økologiske dyr er svært sjelden syke og de fleste øko-bønder er flinke til å forebygge sykdom og prøve alternativ behandling først.
Det gjør godt med en luftetur i snøen.

Utmarksbeite er en svært viktig ressurs her på garden og har stor økonomisk betydning. Alle våre kyr, kalver og ungdyr går i utmarka og beiter hele sommeren. Ved at kyrne får gå fritt og selv velge hva de vil spise får de i seg en mengde mineraler og andre stoffer som de trenger. Og sist, men ikke minst så får dyra mulighet til å leve ut sine naturlige  instinkter ved å streife fritt omkring sommerstid. De er allikevel sterkt knyttet til oss mennesker og fjøset. Om kvelden kommer de hjem for å melkes og til trygghet og hvile i båsen sin.
På vei hjem en sommerkveld...

Sommeren er en god tid for både folk og fe. Det er lettvindt når dyra går i utmarka, men på den andre siden så er vi veldig bundet hele sommeren, vi må bestandig være hjemme for å ta imot dem når de kommer. Ut på sommeren går de ofte langt avgårde for å finne beite og det kan bli mange seine kvelder før alle dyra er på plass i fjøset.
Det er godt med en hvil etter en lang dag for både folk og fe..

Det å drive en gard økologisk er mer arbeidskrevende enn med konvensjonell drift, men samtidig gir det oss som bønder en egen tilfredstillelse og vite at vi bruker fornybare ressurser i vår matproduksjon. Vi er ikke avhengige av dyrt innkjøpte driftsmidler. For oss som er glad i dyr er det helt vesentlig at alle dyr blir behandlet med respekt og ikke utnyttes på en utilbørlig måte.

Vi håper at du som leser dette har fått et lite innblikk i hva økologisk gardsdrift innebærer, og at du i fremtiden etterspør og kjøper økologiske produkter. På den måten vil du være med på å gi ditt bidrag til en mere bærekraftig og miljøvennlig matproduksjon. Og sist men ikke minst - du er med på å sikre god dyrevelferd i landbruket. Ved økt etterspørslet etter økologiske produkter vil stadig flere bønder tilpasse seg det økologiske regelverket.

Kyrne våre på en liten skogstur tidlig i mai. Vi er heldig som har nok areal tilgjengelig for lufting av dyra, spesielt vår og høst blir det lett klinete og opptråkka i nærheten av fjøset hvis de har for lite areal og være på.

Så snart snøen er borte er alle kyrne ute hele dagen hvis været er brukbart. Vi fôrer dem ute med rundballer, i tillegg til fôr inne kveld og natt.

Noen kviger som lurer på hva som foregår. De er selskapssyke og kommer med en gang det kommer folk i nærheten. De to nærmeste er Jersey kviger, og de to bak er NRF. (Norsk rødt fe).

Her kommer et par sidet trønder nordlandsfe (STN.) vakre og lettbeinte dyr. Bildet er tatt 13 mai, og enda er det snøflekker igjen her og der, se i bakgrunnen på bildet.

Svartsi i forgrunnen, viser at STN. også kan være svartsidet, men de fleste av våre er overveiende hvite med svarte ører og mule og noen er også droplete på sidene.

Svartlin som kommer først er ei NRF. kvige, sjølv om det heter Norsk rødt fe er en del av disse helt svarte, eller svart og hvit. Men de mangler den hvite stipa, eller ål som vi kaller det langs ryggen som er typisk for STN.